Hilfe für verunglückten Lukáš und seine Familie

GERMAN TEXT FOLLOWS
ENGLISH TEXT BELOW
TEXT V SLOVENČINE SA NACHÁDZA NIŽŠIE
TEXT V ČEŠTINĚ NAJDETE NÍŽ
TEKST W JĘZYKU POLSKIM JEST PONIŻEJ
----------------------------------------------------------------------------------------

Liebe gutherzige Menschen,

mein Name ist Matej und im Namen unseres Freundes- und Kollegenkreises möchte ich Sie aufrichtig um Hilfe für unseren Freund Lukáš und seine Familie bitten.

Lukáš Lajza (33), ein tschechischer Pendler, der auf einer Baustelle in Deutschland gearbeitet hat, ist am Samstag, den 5. Juni 2021, in der Stadt Bottrop bei einem Arbeitsunfall verunglückt.
Link zum Artikel im Gelsenkirchener Lokalkompass  

Nach einem Sturz aus 7 Metern Höhe erlitt er Frakturen des Brustkorbs, beider Hände und diverse innere Verletzungen.

Ein Krankenwagen wurde zum Unfallort gerufen. Nach der notwendigen Reanimation wurde aufgrund der Schwere seines Zustands ein Rettungshubschrauber angefordert. Lukáš wurde dann in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht.

Aufgrund des Ausmaßes und der Art der Verletzungen musste Lukáš sofort operiert werden. Während der Operation wurden seine stark beschädigte Milz sowie eine seiner Nieren entfernt, die inneren Blutungen konnten erfolgreich gestoppt werden.

Lukáš liegt derzeit in einem Krankenhaus in Gelsenkirchen. Nach der OP wurde er in ein künstliches Koma versetzt. Laut der behandelnden Ärzte ist sein Zustand derzeit stabil, er befindet sich somit vorerst außer Lebensgefahr. Das künstliche Koma muss jedoch für mindestens ein bis zwei Wochen aufrecht erhalten werden. Das Außmaß der bleibenden Unfallfolgen ist momentan nicht abschätzbar, im besten Fall braucht Lukáš mindestens sechs Monate, um sich von seinem schweren Unfall zu erholen.

57692547_1623354070175681_r.jpeg
Lukášs Frau Markéta lebt mit den beiden Kindern Sofia (4) und Lukáš (2) in Tschechien. Im Sommer plante die Familie, sich ihren großen Traum zu erfüllen - in ein Einfamilienhaus zu ziehen. Durch Lukášs Unfall wurde dieser Plan nun durchkreuzt und die ganze Familie erlebt eine Zeit großer Unsicherheit und Hilflosigkeit.
Die Situation ist umso komplizierter, da Lukáš das Haupteinkommen der Familie alleine bestritten hat.

Die unglückliche Situation der Familie ist uns nicht gleichgültig, deshalb bitten wir Sie als Team von Freunden und Mitarbeitern von Lukáš herzlich um finanzielle Unterstützung für die Familie. Die gesammelten Mittel werden für folgende Punkte verwendet:

1. Rückführung von Lukáš (Transport mit medizinischem Fachpersonal) in die Tschechische Republik
2. Deckung der notwendigen Kosten der Familie während der Genesung von Lukáš
3. Übernahme der Kosten für die Behandlung und Rehabilitation von Lukáš

57692547_162335423375060_r.jpeg

Wir glauben fest daran, dass Lukáš seine Familie bald wiedersehen kann und hoffen, dass sein Gesundheitszustand es ihm ermöglicht, ihren gemeinsamen Traum so schnell wie möglich zu verwirklichen.

Wir möchten uns von ganzem Herzen bei Ihnen allen für Ihre Zeit, Energie und Unterstützung bedanken.

Im Namen von Freunden und Familie.

Matej

----------------------------------------------------------------------------------------
ENGLISH TEXT FOLLOWS
TEXT V SLOVENČINE SA NACHÁDZA NIŽŠIE
TEXT V ČEŠTINĚ NAJDETE NÍŽ
TEKST W JĘZYKU POLSKIM JEST PONIŻEJ
----------------------------------------------------------------------------------------
Dear kind-hearted people,

my name is Matej and on behalf of our group of friends and colleagues
I would like to sincerely ask for your help for our friend Lukáš and his
family.

Lukáš Lajza (33), a Czech commuter who worked on a construction site in
Germany, suffered an accident at work in the city of Bottrop on Saturday
5 June 2021.
Link to the article in the Gelsenkirchener Lokalkompass 

After falling from a height of 7 metres, he suffered fractures of the
chest, both hands and various internal injuries.

An ambulance was called to the scene of the accident. After the
necessary resuscitation, a rescue helicopter was requested due to the
severity of his condition.  Lukáš was then taken to the nearest hospital.

Due to the extent and nature of the injuries, Lukáš had to be operated
on immediately. During the operation, his severely damaged spleen as
well as one of his kidneys were removed, and the internal bleeding was successfully stopped.

Lukáš is currently in a hospital in Gelsenkirchen. After the operation,
Lukáš was put into an artificial coma. According to the doctors, his
condition is currently stable and for now out of danger of losing his
life. However, the artificial coma must be maintained for at least one
to two weeks. The extent of the permanent consequences of the accident
cannot be estimated at the moment; in the best case scenario, Lukáš will
need at least six months to recover from the serious accident.

57692547_1623354537268756_r.jpeg
Lukáš's wife Markéta lives in the Czech Republic with their two children
Sofia (4) and Lukáš (2). In the summer, the family planned to fulfil
their big dream - to move into a family house. Lukáš's accident has
now thwarted this plan and the whole family is experiencing a time of
great uncertainty and helplessness.
The situation is all the more complicated because Lukáš has been the main source of his family's income.

We are concerned about the family's unfortunate situation, so we kindly
ask you, as a team of friends and co-workers of Lukáš, to help us with
providing financial support to the family. The funds raised will be used
for the following:

1. repatriation of Lukáš (transport with medical professionals) to the
Czech Republic.
2. covering the necessary costs of the family during Lukáš's recovery
3. covering the costs of Lukáš's treatment and rehabilitation.

57692547_1623354564173435_r.jpeg

We strongly believe that Lukáš will be able to see his family again soon
and hope that his health condition will enable him to realise their
dream as soon as possible.

We would like to thank you all from the bottom of our hearts for your
time, energy and support.

In the name of friends and family.

Matej.

----------------------------------------------------------------------------------------
NASLEDUJE TEXT V SLOVENČINE
TEXT V ČEŠTINĚ NAJDETE NÍŽ
TEKST W JĘZYKU POLSKIM JEST PONIŻEJ
----------------------------------------------------------------------------------------
Milí dobrosrdeční ľudia,

volám sa Matej a v mene našej skupiny priateľov a kolegov by som vás chcel úprimne požiadať o pomoc pre nášho priateľa Lukáša a jeho rodinu.

Lukáš Lajza (33), český Pendler pracujúci na stavbe v Nemecku, utrpel v sobotu 5. júna 2021 pracovný úraz v meste Bottrop.
Odkaz na článok v nemeckom denníku Gelsenkirchener Lokalkompass 

Po páde z výšky 7 metrov utrpel zlomeniny hrudníka, oboch rúk a viaceré vnútorné zranenia.

Na miesto nehody bola privolaná záchranná zdravotná služba. Po nevyhnutnej resuscitácii bol z dôvodu závažnosti jeho stavu privolaný záchranársky vrtuľník. Lukáš bol následne prevezený do najbližšej nemocnice.

Vzhľadom k rozsahu a povahe zranení bol Lukáš okamžite podrobený operácii. Počas tejto operácie mu bola vyoperovaná poškodená slezina spolu s obličkou, a vnútorné krvácanie bolo úspešne zastavené.

Momentálne sa Lukáš nachádza v nemocnici v meste Gelsenkirchen, kde bol uvedený do umelého spánku. Podľa slov lekárov je momentálne Lukášov stav stabilizovaný a je mimo priameho ohrozenia života, avšak minimálne 1-2 týždne bude musieť zotrvať v umelom spánku.  V prípade optimistického scenára sa bude zo zranení zotavovať minimálne 6 mesiacov, pričom rozsah trvalých následkov
nehody nie je možné v súčasnej dobe odhadnúť.

57692547_16233548567228_r.jpeg
V Českej republike sa nachádza Lukášova manželka Markéta spolu s ich dvoma deťmi – Sofiou (4) a Lukáškom (2). Rodina mala počas leta v pláne splniť si svoj veľký sen – presťahovať sa do rodinného domu. Ich plány však prerušila Lukášova nehoda a momentálne prežívajú obdobie obrovskej neistoty a bezmocnosti. Situácia je o to komplikovanejšia, že hlavný príjem rodiny zabezpečoval práve Lukáš.

Nešťastná situácia rodiny nám nie je ľahostajná, chceli by sme Vás preto, ako kolektív Lukášových priateľov a spolupracovníkov, srdečne poprosiť o finančnú podporu rodine, ktorá bude použitá na:

1. Lukášovu repatriáciu (prevoz s asistenciou zdravotníckeho personálu) do Českej republiky
2. pokrytie nevyhnutných nákladov rodiny počas obdobia Lukášovho zotavovania sa
3. pokrytie nákladov na Lukášovu liečbu a rehabilitácie

57692547_1623354924305712_r.jpeg
Pevne veríme, že Lukáš sa čoskoro stretne so svojou rodinou, a dúfame, že jeho zdravotný stav mu čo najskôr umožní ich spoločný sen zrealizovať.

Chceme sa Vám všetkým z celého srdca poďakovať za Váš čas, energiu a podporu.

V mene priateľov a rodiny.

Matej.

----------------------------------------------------------------------------------------
NASLEDUJE TEXT V ČEŠTINĚ
TEKST W JĘZYKU POLSKIM JEST PONIŻEJ
----------------------------------------------------------------------------------------
Milí a dobrosrdeční lidé,

Jmenuji se Matěj a jménem naší skupiny přátel a kolegů bych vás chtěl upřímně požádat o pomoc pro našeho přítele Lukáše a jeho rodinu.

Lukáš Lajza (33), český pendler, který pracuje na stavbě v Německu, utrpěl v sobotu 5. června 2021 ve městě Bottrop pracovní úraz.
Odkaz na článek v německých novinách Gelsenkirchener Lokalkompass 

Po pádu z výšky 7 metrů utrpěl zlomeniny hrudníku, obou paží a četná vnitřní zranění.

Na místo byla přivolána záchranná služba. Po nezbytné resuscitaci byl vzhledem k vážnosti jeho stavu přivolán záchranářský vrtulník. Lukáš byl následně převezen do nejbližší nemocnice.

Vzhledem k rozsahu a povaze zranění byl Lukáš okamžitě operován. Při této operaci mu byla odstraněna poškozená slezina spolu s ledvinou a nouzově krvácení bylo úspěšně zastaveno.

Lukáš je v současné době v nemocnici v městě Gelsenkirchen, kde byl uveden do umělého spánku. Podle lékařů je Lukášův stav v současné době stabilizovaný a je mimo bezprostřední ohrožení života, v umělém spánku však bude muset zůstat minimálně 1-2 týdny. V případě optimistických vyhlídek se bude ze svých zranění zotavovat minimálně 6 měsíců, přičemž rozsah trvalých následků nehody nelze v současné době odhadnout.

57692547_1623355534666963_r.jpeg
Lukášova manželka Markéta je v České republice spolu s jejich dvěma dětmi - Sofií (4) a Lukáškem (2). Rodina si během léta plánovala splnit svůj velký sen - přestěhovat se do rodinného domu. Jejich plány však přerušila Lukášova nehoda a v současné době prožívají období velké nejistoty a bezradnosti. Situace je o to složitější, že to byl právě Lukáš kdo zajišťoval hlavní příjem rodiny.

Nešťastná situace rodiny nám není lhostejná, a proto bychom vás jako kolektiv Lukášových přátel a kolegů rádi požádali o finanční podporu rodiny, která bude použita na:

1. Lukášovu repatriaci (převoz za asistence zdravotnického personálu) do České republiky.
2. na úhradu nezbytných výdajů rodiny během Lukášovy rekonvalescence.
3. úhrada nákladů na Lukášovu léčbu a rehabilitaci.

57692547_1623355586302012_r.jpeg

Pevně věříme, že se Lukáš brzy shledá se svou rodinou, a doufáme, že mu jeho zdravotní stav umožní co nejdříve uskutečnit jejich společný sen.

Chceme Vám všem ze srdce poděkovat za váš čas, energii a podporu.

Jménem přátel a rodiny.

Matej.

----------------------------------------------------------------------------------------
TEKST PO POLSKU NASTĘPUJE
----------------------------------------------------------------------------------------

Drodzy Państwo,

nazywam się Matej i w imieniu naszej grupy przyjaciół i kolegów chciałbym szczerze poprosić o pomoc dla naszego przyjaciela Lukáša i jego rodziny.

Lukáš Lajza (33), Czech dojeżdzający do pracy w Niemczech, uległ wypadkowi przy pracy w miejscowości Bottrop w sobotę 5 czerwca 2021 r.
Link do artykułu w niemieckim dzienniku Gelsenkirchener Lokalkompass 

Po upadku z wysokości 7 metrów doznał złamań klatki piersiowej, obu rąk i kilku ran wewnętrznych.

Na miejsce wypadku wezwano karetkę. Po niezbędnej resuscytacji wezwano helikopter ratunkowy ze względu na powagę jego stanu. Lukáš został następnie przewieziony do najbliższego szpitala.

Ze względu na rozległość i charakter obrażeń Lukáš został natychmiast poddany operacji. Podczas tej operacji zoperowano uszkodzoną śledzionę i nerkę, a krwawienie wewnętrzne zostało skutecznie zatamowane.

Obecnie przebywa w szpitalu w Gelsenkirchen, gdzie został wprowadzony do stanu śpiączki farmakologicznej. Według lekarzy stan Lukáša jest obecnie ustabilizowany i nie ma bezpośredniego zagrożenia życia, ale będzie musiał pozostać w śpiączce farmakologicznej przez co najmniej 1-2 tygodni. W przypadku scenariusza optymistycznego wyzdrowieje po urazie przez co najmniej 6 miesięcy, podczas gdy nie można obecnie oszacować skali trwałych skutków wypadku.

57692547_162393454029907_r.jpeg
W Czechach żona Lukáša przebywa wraz z dwójką dzieci - Sofią (4) i Lukáškiem (2). Latem rodzina planowała spełnić swoje wielkie marzenie - wprowadzić się do rodzinnego domu. Jednak ich plany przerwał wypadek Lukáša i obecnie przeżywają okres wielkiej niepewności i bezradności. Sytuacja jest tym bardziej skomplikowana, że główny dochód rodziny zapewniał Lukáš.

Nieszczęśliwa sytuacja rodziny nie jest nam obojętna, dlatego prosimy Państwa jako zespół przyjaciół i współpracowników Lukáša o wsparcie finansowe dla rodziny, które zostanie przeznaczone na:

1. Repatriację Lukáša (transport przy pomocy personelu medycznego) do Czech

2. Pokrycie niezbędnego ubezpieczenia rodziny w okresie rekonwalescencji Lukáša

3. Pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji Lukáša

57692547_1623934614939100_r.jpeg
Głęboko wierzymy, że Lukáš wkrótce spotka się z rodziną, a mamy nadzieję, że stan zdrowia pozwoli mu jak najszybciej zrealizować wspólne marzenie.

Chcemy wszystkim z całego serca podziękować za poświęcony czas, energię i wsparcie.

W imieniu przyjaciół i rodziny.

Matej.
 • Ondřej Sup 
  • €120 
  • vor 15 T
 • Ann-Kathrin Velden 
  • €20 
  • vor 29 T
 • Anonym 
  • €20 
  • vor 1 Mo
 • Tomáš Rapant 
  • €75 
  • vor 1 Mo
 • Marie Fojtíková 
  • €60 
  • vor 1 Mo
Alle anzeigen

Organisator

Matej Mrazik 
Organisator
Essen
 • Die führende Spendenplattform

  GoFundMe ist die Spendenplattform mit den meisten Kampagnen. Mehr erfahren

 • Garantie von GoFundMe

  In den seltenen Fällen, in denen Unstimmigkeiten auftreten, klären wir in Zusammenarbeit mit der Person, die diese meldet, ob ein Fall von Missbrauch vorliegt. Mehr erfahren

 • Kompetente Beratung, 24/7

  Wende dich mit deinen Fragen an uns; wir antworten dir rund um die Uhr. Mehr erfahren